Disclaimer

 

Algemeen
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en stem je in met onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Aansprakelijkheid
Vereniging “De Wiekslag” Dronten besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website.
Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Vereniging “De Wiekslag” Dronten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de toegang tot of het gebruik van de website, goederen of de aangeboden informatie.
Je aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op de website op het moment van gebruik ("as is basis").

Vereniging “De Wiekslag” Dronten is niet aansprakelijk voor enige schade, zoals zaak- en vermogensschade en/of enig ander nadeel die direct of indirect het gevolg is van gebruik van of in enig ander opzicht verband houdt met de website of de daarop aangeboden informatie, waaronder in ieder geval begrepen moet worden - maar niet beperkt tot - (1) het gebruik van de website, (2) de (on)bereikbaarheid van de website en (3) problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of
onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Vereniging “De Wiekslag” Dronten, door jou, of door derden, middels een website van Vereniging “De Wiekslag” Dronten of anderszins langs elektronische weg.

Tevens aanvaardt Vereniging “De Wiekslag” Dronten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt ten gevolge van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Vereniging “De Wiekslag” Dronten of derden via de website. Je dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitste advies.

Vereniging “De Wiekslag” Dronten garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, databank rechten, merkrechten, octrooien, andere intellectuele eigendomsrechten en domeinnamen), met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto's, programmatuur, merken, logo's en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan - berusten bij ons en/of onze licentiegevers of de derde rechthebbende.

Copyright
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) is het je niet toegestaan deze website, of enig onderdeel daarvan, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, openbaar te maken, op te vragen, te hergebruiken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Iedereen moet zich houden aan de regels inzake copyright en eigendomsrechten. Wie inhoud van deze website wil aanwenden voor publicatie buiten deze website, hetzij persoonlijk, hetzij via doorgave aan derden, zal dit eerst melden en daarvoor toestemming vragen. Redelijkerwijze wordt deze toestemming niet geweigerd inzoverre er geen commerciële belangen mee gemoeid zijn. Er kunnen wel voorwaarden overeengekomen worden. Op zijn minst zal altijd de bron van de overgenomen inhoud vermeld worden.

Wie meent dat zijn rechten inzake copyright en eigendom geschonden worden op deze website mag ons dit altijd melden. Dit is niet onze bedoeling en na melding zullen we het nodige doen om eventuele inbreuken ongedaan te maken.
We behouden ons het recht voor om bij inbreuken tegen de hierboven opgesomde regels en voorwaarden de nodige maatregelen te treffen. Inhoud en/of registraties kunnen dan geweigerd, geblokkeerd of verwijderd worden. Afhankelijk van de inbreuken kunnen deze ook aan de bevoegde autoriteiten gemeld worden en kan eventueel zelfs vervolging ingesteld worden. In dergelijke gevallen kunnen ook identificatiegegevens meegedeeld worden.

Informatie (van derden)
Deze website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzingen bevatten naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Vereniging “De Wiekslag” Dronten heeft geen zeggenschap over deze informatie en websites en is derhalve niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Als door een kennelijke typefout of een technische storing, of door enige andere wijze het tarief, bedrag, of ander kenmerk van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en tegen die verkeerd weergegeven informatie is besteld of andere rechtshandelingen zijn uitgevoerd, kan de aanbieder van dat product of dienst weigeren een dergelijke handeling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven
kenmerken. Consumentenprijzen zijn altijd inclusief btw en worden indien van toepassing als zodanig weergegeven op deze website.

De informatie op de website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de disclaimer en waar relevant de gebruiksvoorwaarden, is/zijn gewijzigd.

Privacy statement
Vereniging “De Wiekslag” Dronten gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar interactieve producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Vereniging “De Wiekslag” Dronten houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Vereniging “De Wiekslag” Dronten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt Vereniging “De Wiekslag” Dronten lezersgegevens vast in een bestand. Tenzij anders aangegeven in het privacystatement van een andere internetsite van Vereniging “De Wiekslag” Dronten worden uw gegevens niet verstrekt aan derden. Vereniging “De Wiekslag” Dronten gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van en/of het verlenen van overige diensten.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kan Vereniging “De Wiekslag” Dronten de inrichting van de website optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Vereniging “De Wiekslag” Dronten maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Vereniging “De Wiekslag” Dronten maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Disclaimer
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.dewiekslagdronten.nl) van
Vereniging “De Wiekslag” Dronten. Voor al het overige verwijzen wij naar de Statuten d.d.14-04-2010 en het Huishoudelijk Regelement d.d. 25-05-2010.

 

Toepasselijk recht
Op de website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.